Gisteren – the lyrics

A friend asked if I was going to post the lyrics in English. Here they are.

Obviously, nuances and wordplay get lost easily in translation. Certain expressions just don’t work, and certain words can not be translated at all. Forgive the occasional error. There is a reason why I don’t write songs in English much.

By the way, “Gisteren”, the title of this set of songs, means “Yesterday”.

levenslang

nee, je hoort me niet zeggen
dat ik niet verder kan
ik weet, er is een morgen
al is het zonder jou
ja, ik denk dat ik verder kan

nee, je hoort me niet zeggen
dat mijn wereld zal vergaan
wat me te wachten staat
het doet er nu niet toe
ja, m’n wereld blijft bestaan

leven lang
leven lang
niet voor eeuwig
niet voor altijd
niet voor later
alleen ’n leven lang

nee, je hoort me niet zeggen
dat ik je wel vergeet
ik draag je bij me
ook als je er niet bent
weet dat ik je niet vergeet
een leven lang
weet dat ik je niet vergeet
levenslang
 

in for life (levenslang)

no, you do not hear me say
that i cannot move on
i know, there is a tomorrow
even if it is without you
yes, i think i can move on

no, you do not hear me say
that my world will be destroyed
what awaits me
it doesn’t matter now
yes, my world will continue to exist

life long
life long
not for eternity
not for forever
not for later
just for a lifetime

no, you do not hear me say
that i will forget you
i carry you with me
even if you are not there
know that i will not forget you
for a lifetime
know that i will not forget you
in for life
 

niemand weet

wat valt er nog te zeggen?
het is zoals het is
morgen doet er niet meer toe

in blinde overgave
vertrouwen op elkaar
deze nacht is het genoeg

niemand weet wat de waarheid is
niemand weet waar het om draait
niemand weet er het fijne van
niemand weet dat ik besta

flarden van twee levens
een wankel evenwicht
bevrijding als ze naar hem lacht

te veel verloren jaren
verborgen in het licht
in stilte, dolend door de nacht

niemand weet wat de waarheid is
niemand weet waar het om draait
niemand weet er het fijne van
niemand weet dat ik besta

de wereld is veranderd
niets is zoals het is
de woorden doen er niet meer toe

dus laat de schepen branden
en kijk niet achterom
deze keer komt alles goed

niemand weet wat de waarheid is
niemand weet waar het om draait
niemand weet er het fijne van
niemand weet dat ik besta
 

nobody knows (niemand weet)

what is left to say?
it is what it is
tomorrow doesn’t matter anymore

in blind dedication (literally translates as blind surrender)
trusting each other
this night, that will be enough

nobody knows what the truth is
nobody knows what it is about
nobody knows the ins and outs
nobody knows that i exist

threads of two lives
a delicate balance
a feeling of freedom, as she smiles at him

too many lost years
hidden in the light
in silence, drifting through the night

nobody knows what the truth is
nobody knows what it is about
nobody knows the ins and outs
nobody knows that i exist

the world has changed
nothing is what it is
the words do not matter any more

so leave the bridges (literally: ships) burning
and don’t look back
this time, everything will be okay

nobody knows what the truth is
nobody knows what it is about
nobody knows the ins and outs
nobody knows that i exist
 

eb + vloed

het is stil
stil in mijn hoofd
de woorden zijn er niet
eén voor één heb ik m’n schepen verbrand
en ik kijk niet achterom

op de rand
de rand van de nacht
schiet ik wakker uit een droom
even denk ik dat je bij me bent
maar er is geen weg terug

eb + vloed
eb + vloed
de zee neemt me mee
weg van jou

een lange weg
weg van vandaag
op zoek naar de zon
eén voor één heb ik m’n dromen bijgesteld
en ik weet niet eens waarom

eb + vloed
eb + vloed
de zee neemt me mee
weg van jou

als een schip
een schip op de zee
zoek ik de juiste koers
dwalend reis ik langs de horizon
terug naar het begin

eb + vloed
eb + vloed
de zee neemt me mee
weg van jou
 

ebb + flow (eb + vloed)

it is quiet
quiet in my hand
there are no words
one by one, i have burned my bridges (literally: ships)
and i am not looking back

at the edge
the edge of the night
i am awoken from a dream
for a moment i think you are with me
but there is no way back

ebb + flow
ebb + flow
the sea takes me
away from you

a long road
away from today
in search of the sun
one by one, i have adjusted my dreams
and i don’t even know why

ebb + flow
ebb + flow
the sea takes me
away from you

like a ship
a ship on the sea
i am searching for the right coarse
wandering, i travel along the horizon
back to the beginning

ebb + flow
ebb + flow
the sea takes me
away from you
 

jij hebt altijd gelijk

soms als ik mijn ogen sluit
hoor ik zacht je stem
je woorden brengen me tot rust
even ben je terug bij mij

tegen alle logica
neem ik mijn besluit
ik spring van de hoogste top
vlieg ik weg of stort ik neer?

jij hebt altijd gelijk
jij hebt altijd gelijk

soms zijn er geen keuzes meer
de toekomst haalt je in
je weet pas wie je nodig hebt
tot je haar verloren bent

op de grens van droom en dag
zie ik weer je blik
een blik die me meer vertelt
dan ik ooit bevatten kan

jij hebt altijd gelijk
jij hebt altijd gelijk
niet alles is wat het lijkt
jij hebt altijd gelijk

neem m’n hand
leid me langs de wegen
van het avontuur
kijk niet om je heen
maar richt je blik vooruit
maak me deel van al je dromen
houd van mij
we hebben niet veel tijd

jij hebt altijd gelijk
jij hebt altijd gelijk
niet alles is wat het lijkt
jij hebt altijd gelijk

teksten: antal adriaanse – copyright control – alle rechten voorbehouden

you are always right (jij hebt altijd gelijk)

sometimes when i close my eyes
i hear you speaking softly
your words make me at ease
for a moment you are back here with me

against all logic
i make my decision
i am jumping off the highest top
will i fly away, or will i crash down?

you are always right
you are always right

sometimes there are no choices left
the future overtakes you
you don’t know who you really need
until you have lost her

between a dream and daytime
i see the look in your eyes again
a look that tells me more
than i will ever be able to comprehend

you are always right
you are always right
not everything is what it seems to be
you are always right

take my hand
guide me over the tracks
of adventure
don’t look around
but keep your focus forwards
make me part of all your dreams
love me
we don’t have much time

you are always right
you are always right
not everything is what it seems to be
you are always right

lyrics: antal adriaanse – copyright control – all rights reserved

Gisteren – Antal Adriaanse (Tal’s Muziek Fabriek – AAEP54 – Releasedatum: 06/01/2015)

You can stream the ep on Spotify and download/buy in the iTunes, Amazon, Google Play, and various other shops.